STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW BRONI KOCHAMBROŃ.PL

I. Postanowienia ogólne
§1 Nazwa Stowarzyszenia.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Broni Kochambroń.pl”, dalej jako „Stowarzyszenie”
§2 Siedziba, czas trwania.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Adres siedziby określa Zarząd Stowarzyszenia
2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
3. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony
§3 Status prawny.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu działania.
II. Cele i sposoby działania.
§4 Cele Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia jest:
- szerzenie wiedzy na temat broni, obronności i militariów,
- popularyzacja wiedzy na temat zasad regulujących dostęp do broni,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku posiadaczy i miłośników broni,
- rozwijanie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia,
- przeciwdziałanie stereotypom na temat posiadaczy broni,
- wspieranie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni i amunicji,
- prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej wśród miłośników broni.
§5 Formy działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie spotkań miłośników broni,
- organizowanie zawodów, szkoleń, wyjazdów na strzelnice,
- wspieranie i promocję twórczości,
- wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych,
- opiniowanie i proponowanie rozwiązań prawnych dotyczących posiadania broni,
- współpracę z organizacjami i instytucjami o zbliżonym profilu działania,
- promowanie rekreacyjnych form uprawniania strzelectwa,
- współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
III. Członkowie Stowarzyszenia.
§6 Nabycie członkostwa.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać członkami Stowarzyszenia za uprzednią pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
3. Członkostwo Stowarzyszenia dzielą się na: Członków Założycieli, Starszych Członków Stowarzyszenia i Członków Stowarzyszenia. i Członków Stowarzyszenia. Założyciele Stowarzyszenia mają status Członków Założycieli.
4. O przyjęciu członka do Stowarzyszenia decyduje Zarząd.
5. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia Zarząd podejmuje po otrzymaniu deklaracji członkowskiej oraz wpłaty opłaty wpisowej i składki za pierwszy rok. Potwierdzenie członkostwa następuje przez podpisanie przez Zarząd deklaracji członkowskiej.
Czynności związane z przyjęciem do Stowarzyszenia mogą być podejmowane w formie elektronicznej.
§7 Utrata Członkostwa.
1. Utrata członkostwa następuje przez:
a. Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
b. Śmierć członka,
c. Wykluczenie.
2. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w szczególności, gdy:
a. Zalega on ze składką członkowską za okres co najmniej 2 miesięcy,
b. Prowadzi działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
c. Utracił pełnię praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o wykluczeniu.
§8 Prawa i Obowiązki Członków.
Członkowie Stowarzyszenia są zobligowani do:
a. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
b. Dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
c. Terminowego opłacania składek członkowskich,
d. Popierania i realizacji celów Stowarzyszenia,
e. Rozwijania umiejętności strzeleckich.
§9 Członkowie założyciele.
1. Członkom założycielom Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Członkom założycielom przysługuje zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisowego i składek członkowskich.
3. Członkowie założyciele mogą brać pełny udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków i przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
§10 Starsi Członkowie Stowarzyszenia.
1. Starszym Członkom Stowarzyszenia przysługuje czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Status Starszego Członka Stowarzyszenia nabywa się automatycznie z upływem 5 lat członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Starsi Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków i przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
§11 Członkowie Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w życiu Stowarzyszenia, za wyjątkiem korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia. W Walnych Zgromadzeniach Członków Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w charakterze obserwatorów.
IV. Władze Stowarzyszenia.
§12 Władze Stowarzyszenia.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§13 Walne Zgromadzenie Członków.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, nie rzadziej niż co 3 lata.
Zarząd powiadamia w formie elektronicznej (e-mail) wszystkich Członków założycieli i Starszych Członków Stowarzyszenia o zwołanym Zgromadzeniu nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
3. Walne Zgromadzenie Członków może także zostać zwołane na pisemny wniosek wszystkich Członków założycieli, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalenie zmian statutu w zakresie niezastrzeżonym dla Zarządu,
d. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
f. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych w niniejszaym Statucie dla Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, o ile w niniejszym statucie nie zostało zastrzeżone inaczej. Każdemu Członkowi przysługuje jeden
głos.
6. Uchwałę o zmianie statutu Walne Zgromadzenie Członków podejmuje większością głosów Członków obecnych na zebraniu.
§14 Zarząd.
1. Zarząd jest organem wykonawczym i przedstawicielskim Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 1 lub 2 członków, powołanych na czas nieokreślony.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a. Śmierci,
b. Rezygnacji,
c. Utraty pełni praw publicznych,
d. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. Odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, większością kwalifikowaną 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Uzupełnienia składu Zarządu następuje w drodze kooptacji.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie pracą Stowarzyszenia,
b. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia i ich wykluczanie,
d. Wydawanie legitymacji członkom Stowarzyszenia,
e. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
g. Uchwalanie zmian statutu w przedmiocie nazwy Stowarzyszenia, obszaru działalności i
siedziby,
h. Zaciąganie zobowiązań i zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
6. Do składania imieniem Stowarzyszenia oświadczeń woli uprawniony jest każdy z
Członków Zarządu samodzielnie.
§15 Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków powołanych na czas nieokreślony.
2. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
a. Śmierci,
b. Rezygnacji,
c. Utraty pełni praw publicznych,
d. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. Odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, większością kwalifikowaną 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uzupełnienie skłądu następuje w drodze kooptacji.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
V. Majątek Stowarzyszenia
§16 Majątek Stowarzyszenia.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości,ruchomości i prawa uzyskane przez Stowarzyszenie w toku jego działania.
2. Dochody Stowarzyszenia zwiększające jego majątek powstają z:
a. Składek członkowskich
b. Opłat wpisowych
c. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń,
d. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e. Ofiarności publicznej,
f. Działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie nie może:
a. udzieleć pożyczek członkom, członkom organów, pracownikom oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
b. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. Wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d. Kupować na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
VI. Działalność gospodarcza.
§17 Obszary działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:
-Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:
-85.51.Z- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
-85.52.Z- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
-85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
-85.60.Z- Działalność wspomagającą edukację
-82.30.Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
-93.11.Z- Działalność obiektów sportowych
-93.12.Z- Działalność klubów sportowych
-93.13.Z- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
-93.19.Z- Pozostała działalność związana ze sportem
-93.21.Z- Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
-93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
-94.11.Z- Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
-94.12.Z- Działalność organizacji profesjonalnych
-94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
-79.12.Z- Działalność organizatorów turystyki
-79.90.C- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
-01.70.Z- Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
-55.10.Z- Hotele i podobne zakwaterowania
-55.20.Z- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
-55.30.Z- Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
-56.10.A- Restauracje i inne placówki gastronomiczne
-56.10.B- Ruchome placówki gastronomiczne
-56.21.Z- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
-56.29.Z- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
-56.30.Z- Przygotowywanie i podawanie napojów.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może zostać przeznaczony na podział między jego członków.
VII. Postanowienia końcowe.
§18 Rozwiązanie Stowarzyszenia.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków oraz w innych przypadkach przewidzianym prawem.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.